facebook instagram

Säännöt

TUNTURILADUN JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lapinkävijät Owla ry, ja sen kotipaikka on Oulu.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on Tunturilatu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia jäsentensä yhdyssiteenä
ensisijaisesti Lapissa tapahtuvan retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan edistämiseksi,
retkeilytietojen ja -taitojen kartuttamiseksi ja tallentamiseksi sekä saamelais- ja Lapin kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi.
Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:

1. Hankkimalla, tallentamalla ja tekemällä tunnetuksi tietoutta Lapissa ja muualla tapahtuvasta
retkeilystä.
2. Edistämällä retkeily- ja ulkoilukulttuuria sekä luonnon suojelua ja muita retkeilijän käytökseen
kuuluvia hyviä tapoja.
3. Tekemällä retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoituksen edellytyksiä kehittäviä
aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä omalta osaltaan toteuttamalla niitä.
4. Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
5. Järjestämällä koulutusta, tempauksia, retkiä, vaelluksia sekä muita jäsentilaisuuksia.
6. Kehittämällä ja testaamalla retkeilyvarusteita ja -välineitä.
7. Ylläpitämällä ja kehittämällä Lapin retkeilyyn perustuvaa tunturisusijärjestelmää ja
tunturisusiaatetta.
8. Edistämällä ja tukemalla erilaisia saamelais- ja Lapinkulttuurin harrastusmuotoja.
9. Harjoittamalla yhteistyötä samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
10. Hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia.
11. Järjestämällä toimintansa tukemiseksi keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja ottamalla vastaan
lahjoituksia sekä harjoittaa liikuntapalvelu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä kioskikauppaa.

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhdistyksen jäsenet ovat myös Tunturilatu ry:n jäseniä.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut syyskokous päättää:
- henkilöjäsen
- rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen Suomen Ladun
jäsenyhdistykseen
- perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
- Ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.
- nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta.
- opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt opiskelutiedot jäsenrekisteriin
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei palauteta maksettuja jäsen- tai liittymismaksuja.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden
ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on 1) jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin
jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittyessään sitoutunut. 2) menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen
kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja jätettävä hallitukselle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut tietoonsa erottamispäätöksen.
Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa. Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan
hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy hallituksen
erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenmaksu
Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää yhdistyksen syyskokous.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta
varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksen
puheenjohtajana korkeintaan kuusi peräkkäistä kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen on
oltava yhdistyksen jäsen.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Hallitus:
● johtaa yhdistyksen toimintaa
● edustaa yhdistystä
● valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt
● hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
● kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
● nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja määrittelee niiden jäsenet ja tehtävät
● hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
● antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
● tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
● hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat
● päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9§ Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja paikan.
Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen kokouksen
päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille erikseen
toimitettavalla kirjeellä.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys
hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen kokousasiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi toimintasuunnitelmaksi
6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille
maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset
varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous

11§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta, tai kun
vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä sitä
hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Myös yhdistyksen kokous voi päättää
ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin
tavoin on pyydetty.
Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.