Yhdistyksen säännöt

I  YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TOIMINNAN TARKOITUS

1 §    Yhdistyksen nimi on Tunturilatu ry, sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 §    Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ensisijaisesti Lapissa tapahtuvan retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan edistämiseksi, retkeilytietojen ja -taitojen kartuttamiseksi ja tallentamiseksi sekä saamelais- ja Lapin kulttuurin vaalimiseksi.

3 §    Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:
1.    Hankkimalla, tallentamalla ja tekemällä tunnetuksi tietoutta Lapissa ja muuallakin tapahtuvasta eräretkeilystä.
2.    Edistämällä retkeily- ja ulkoilukulttuuria sekä luonnonsuojelua ja muita retkeilijän käytökseen kuuluvia hyviä tapoja.
3.    Tekemällä retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoituksen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä omalta osaltaan toteuttamalla niitä.
4.    Harjoittamalla toiminta-ajatukseensa sisältyvää julkaisutoimintaa.
5.    Järjestämällä koulutus- ja valistustilaisuuksia, tempauksia, eräretkiä sekä muita jäsentilaisuuksia.
6.    Kehittämällä ja testaamalla retkeilyvarusteita ja -välineitä.
7.    Ylläpitämällä ja kehittämällä Lapin retkeilyyn perustuvaa tunturisusijärjestelmää ja tunturisusiaatetta.
8.    Edistämällä ja tukemalla erilaisia saamelais- ja Lapin-kulttuurin harrastusmuotoja.
9.    Perustamalla alueellisia tunturikerhoja jäsentensä yhdyssiteeksi ja tunturilatuhengen vaalimiseksi.
10.    Harjoittamalla yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
11.    Hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia.
12.    Järjestämällä aatteellisen toimintansa tukemiseksi keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tarvittaessa harjoittamalla tavanomaista kioskikauppaa ja majoitus- sekä ravitsemusliikettä.

Kilpailuluonteisista toiminnoista ainoastaan yhdistyksen tarkoitusta tunnetuksi tekevät kilpailut kuuluvat yhdistyksen toimintaohjelmaan. Tarvittaessa hankkii yhdistys toimintaansa varten asianomaisen luvan.

Yhdistyksen toiminta on sidonnaisuuksista vapaata.

II YHDISTYKSEN JÄSENET

4 §    Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja hengen.

Yhdistyksen jäseniä ovat:
1.    Vuosijäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.
2.    Ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.

5 §    Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi johtokunta erottaa jäsenyydestä. Päätökseen voi erotettu hakea muutosta kirjallisesti yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaika on neljätoista (14) vuorokautta siitä päivästä jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä johtokunnalle.

III YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6 §    Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, johtokunta sekä nimetyt toimi- ja valiokunnat sekä työryhmät.

7 §    Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi, syyskokous ja kevätkokous.

Syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintavuodelle
4.    Päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista.
5.    Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
6.    Valitaan yksivuotiskaudeksi yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja.
7.    Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.
8.    Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
9.    Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
10.    Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin.
11.    Päätetään missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.
12.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintavuoden toiminnasta.
4.    Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
5.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §    Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellämainituin tavoin on pyydetty.

9 §    Kaikista yhdistyksen kokouksista on johtokunnan annettava tieto jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko kirjeellisesti tai syyskokouksen päättämissä lehdissä. Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10 §    Äänestykset, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutosehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku kokouksen äänivaltaisista edustajista vaaleissa vaadi salaista äänestystä. Päätöksentekoon saavat ottaa osaa jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

IV YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

11 §    Yhdistyksen johtokunnan muodostaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 enintään 12 jäsentä. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa (ensin arvan ja sitten vuoron mukaan). Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää tarpeelliset toimihenkilöt. Käytännön asioiden hoitoa varten johtokunta voi valita työvaliokunnan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin 10 § määräyksiä.

12 §    Yhdistyksen johtokunnan tehtävänä on mm:
1.    Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2.    Hoitaa yhdistyksen omaisuutta
3.    Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaan.
4.    Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.
5.    Valita tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät sekä nimetä niille puheenjohtaja.
6.    Hyväksyä yhdistystä sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle.
7.    Päättää talousarvion rajoissa yhdistyksen julkaisutoiminnasta.
8.    Kantaa ja vastata yhdistystä koskevista asioista.

13 §    Toimintansa tehostamiseksi yhdistys voi muodostaa erikoisjaostoja ja kerhoja, jotka toimivat yhdistyksen johtokunnan niille hyväksymien sääntöjen mukaan.

14 §    Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on luovutettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä tarkastusta varten. Siirryttäessä uusien sääntöjen edellyttämään tilikauteen toimintakausi on vuosina 1981-1982 poikkeavasti viidentoista (15) kuukauden mittainen.

15 §    Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

16 §    Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden.

V MUUT MÄÄRÄYKSET

17 §    Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

18 §    Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu ry:n talletettavaksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu ry:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

19 §    Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain sääntöjä ja määräyksiä.

Back to top