facebook instagram

Yhdistyksen säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Tunturiladun uudet säännöt. Tässä ne ovat:

I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TOIMINNAN TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Tunturilatu ry, sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ensisijaisesti Lapissa tapahtuvan retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan edistämiseksi, retkeilytietojen ja -taitojen kartuttamiseksi ja tallentamiseksi sekä saamelais- ja Lapin kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi.

3 § Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:
1. Hankkimalla, tallentamalla ja tekemällä tunnetuksi tietoutta Lapissa ja muuallakin tapahtuvasta retkeilystä.
2. Edistämällä retkeily- ja ulkoilukulttuuria sekä luonnon suojelua ja muita retkeilijän käytökseen kuuluvia hyviä tapoja.
3. Tekemällä retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoituksen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä omalta osaltaan toteuttamalla niitä.
4. Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
5. Järjestämällä koulutusta, tempauksia, retkiä, vaelluksia sekä muita jäsentilaisuuksia.
6. Kehittämällä ja testaamalla retkeilyvarusteita ja -välineitä.
7. Ylläpitämällä ja kehittämällä Lapin retkeilyyn perustuvaa tunturisusijärjestelmää ja tunturisusiaatetta.
8. Edistämällä ja tukemalla erilaisia saamelais- ja Lapinkulttuurin harrastusmuotoja.
9. Tukemalla ja kannustamalla alueellisten Tunturilatuyhdistysten perustamista jäsentensä yhdyssiteeksi ja tunturilatuhengen vaalimiseksi.
10. Harjoittamalla yhteistyötä samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
11. Hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia.
12. Järjestämällä toimintansa tukemiseksi keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja ottamalla vastaan lahjoituksia sekä harjoittaa liikuntapalvelu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä kioskikauppaa.

II YHDISTYKSEN JÄSENET

4 § Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut syyskokous päättää:

  • henkilöjäsen
  • rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen Suomen Ladun jäsenyhdistykseen
  • perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
  • Ainaisjäseniä, jotka ovat maksaneet syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.
  • Kunniajäsenet, jotka on vapautettu Tunturiladun jäsenmaksusta.
  • nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta.
  • opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt opiskelutiedot jäsenrekisteriin

5 § Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa jäsenyydestä. Päätökseen voi erotettu hakea muutosta kirjallisesti yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaika on neljätoista (14) vuorokautta siitä päivästä jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä hallitukselle.

III YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6 § Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, hallitus sekä nimetyt toimi- ja valiokunnat sekä työryhmät.

7 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi, syyskokous ja kevätkokous.

Syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintavuodelle
4. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista.
5. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
6. Valitaan yksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
10. Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin.
11. Päätetään millä tavalla yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään hallituksen kertomus päättyneen toimintavuoden toiminnasta.
4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellämainituin tavoin on pyydetty.

9 § Kaikista yhdistyksen kokouksista on hallituksen annettava tieto jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko kirjallisesti tai syyskokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10 § Äänestykset, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutosehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku kokouksen äänivaltaisista edustajista vaadi salaista äänestystä. Päätöksentekoon saavat ottaa osaa jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

IV YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

11 § Yhdistyksen hallituksen muodostaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 enintään 12 jäsentä. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää tarpeelliset toimihenkilöt. Käytännön asioiden hoitoa varten hallitus voi valita työvaliokunnan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin 10 § määräyksiä.

12 § Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on mm:
1. Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta
3. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaan.
4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.
5. Valita tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät sekä nimetä niille puheenjohtaja.
6. Hyväksyä yhdistystä sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle.
7. Päättää talousarvion rajoissa yhdistyksen julkaisutoiminnasta.
8. Kantaa ja vastata yhdistystä koskevista asioista.

13 § Toimintansa tehostamiseksi yhdistys voi muodostaa erikoisjaostoja ja kerhoja, jotka toimivat yhdistyksen hallituksen niille hyväksymien sääntöjen mukaan.

14 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on luovutettava toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä tarkastusta varten.

15 § Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden.

V SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 § Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

18 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu ry:n talletettavaksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu ry:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Tulevia tapahtumia