facebook instagram

Tunturikerho Tsietsa ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 17.09.2020 16:11:22

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tunturikerho Tsietsa ry ja sen kotipaikka on Iisalmi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on Tunturilatu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia jäsentensä yhdyssiteenä retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan edistämiseksi, retkeilytietojen ja -taitojen kartuttamiseksi ja luonnon arvostamiseksi. Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:
1. Hankkimalla, tallentamalla ja tekemällä tunnetuksi tietoutta Lapissa ja muualla tapahtuvasta retkeilystä ja luonnon myönteisistä vaikutuksista.
2. Edistämällä retkeily- ja ulkoilukulttuuria luontoa kunnioittaen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
3. Tekemällä retkeilyn ja muun luonnossa liikkumisen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä omalta osaltaan toteuttamalla niitä.
4. Järjestämällä koulutusta, tempauksia, retkiä, vaelluksia sekä muita jäsentilaisuuksia.
5. Kehittämällä ja testaamalla retkeilyvarusteita ja -välineitä.
6. Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
7. Ylläpitämällä ja kehittämällä retkeilyyn sopivaa eri ikäryhmät huomioon ottavaa kannustusjärjestelmää, kuten susijärjestelmä tai vastaava.
8. Tekemällä yhteistyötä samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
9. Hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia.
10. Järjestämällä toimintansa rahoittamiseksi arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia, vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja, hakemalla avustuksia sekä harjoittamalla liikuntapalvelu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa, kioskikauppaa, välittämällä ja vuokraamalla jäsenilleen harrastusvälineitä sekä harjoittamalla muuta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää varainhankintaa.

3§ Yhdistyksen jäsenet Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäsenet ovat myös Tunturilatu ry:n jäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut syyskokous päättää:
- henkilöjäsen
- rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen Suomen Ladun jäsenyhdistykseen
- perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
- ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.
- nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta.
- opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt opiskelutiedot jäsenrekisteriin
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei palauteta maksettuja jäsen- tai liittymismaksuja. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja jätettävä hallituksellekolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tietoonsa erottamispäätöksen. Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa. Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy hallituksen erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenmaksu
Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää yhdistyksen syyskokous.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana korkeintaan kuusi peräkkäistä kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihenolevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.
Hallitus:
- johtaa yhdistyksen toimintaa
- edustaa yhdistystä
- valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
- nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja määrittelee niiden jäsenet ja tehtävät
- hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
- antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
- tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
- hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat - päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9§ Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja paikan. Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen kokousasiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksenlaillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi toimintasuunnitelmaksi
6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous

11§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Myös yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty. Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.